Så fattas större beslut i en BRF

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Enligt lagen som gäller den typen av föreningar så ansvarar styrelsen för föreningens förvaltning och organisation. Bland annat innebär det att man tar hand om sådant som underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster som trappstädning eller trädgårdsskötsel, bokföring, redovisning, bankkontakter, lån och liknande.

Styrelsen kan formellt sett besluta själva om vissa åtgärder som exempelvis innebär en förändring på fastigheten eller sådant som kan innebära stora kostnader för föreningen. Dock finns det något som heter aktsamhetsplikt som styrelse måste följa enligt lag. Den innebär rent praktiskt att stora eller kontroversiella beslut skjuts till årsstämman där alla medlemmarna kan vara med och rösta.

Bostadsrättslagen gäller

Det finns svenska lagar som styr vilka beslut som bör fattas på en årsstämma. I bostadsrättslagen kapitel 9 står det vilka beslut som skall fattas på en årsstämma och vilka krav på majoritet som finns beroende på ärendet. Exempelvis bör sådant som innebär väsentliga förändringa på fastigheten eller tomten runt omkring samt om stadgarna eller hyran skall ändras beslutas på föreningsstämman. I bostadsrättsföreningens stadgar kan det också finnas vissa bestämmelser gällande hur beslut skall tas i särskilda frågor.

Vanliga fel som bostadsrättsstyrelser gör

Det flesta som sitter i en bostadsrättsstyrelse är inte några några styrelseproffs utan helt vanliga människor med andra jobb jämte sitt uppdrag i bostadsrättsstyrelse. Sålunda är det ganska vanligt att saker görs fel utan att någon har ont uppsåt. Vi listar några av de vanligaste misstagen som görs i bostadsrättsstyrelser.

Slarv med antalet styrelseledamöter och röstberättigade

I en ekonomisk förening måste styrelsen bestå av minst tre medlemmar men gärna fler så att man kan dela på ansvarsbördan. En ledamot väljs till ordförande, en till kassör och en till sekreterare. Det är också bra om det finns några suppleanter som kan ersätta en ordinarie styrelseledamot ifall någon inte kan vara med på mötet. För att vara beslutsför måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Det kan därför vara bra att inte ha en för stor styrelse då detta kan göra det svårt att fatta beslut. Ett vanligt fel som görs är att man tar beslut trots att sammanträdande styrelsen är mindre än hälften.

Protokollen försummas

De protokoll som en bostadsförenings styrelse för är inte offentliga handlingar då de kan beröra frågor kring en enskild person. En föreningsmedlem kan alltså inte kräva att få läsa protokollen. Dock är de viktiga handlingar för revisorn att läsa och se igenom då de ligger till grund för revisionen och beslutet om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. Alla protokollen skall vara justerade av ordföranden. Protokoll som är otydliga eller saknar viktig information är svåra att förstå samt kan göra att det är svårt att veta vem som är ansvarig.

Förbiseende av jäv

I de fall där det kan förekomma jäv är det viktigt att vara extra noggrann. Om exempelvis en ny städfirma skall anlitas för städ av trapporna får en ledamot vars syster skickat in en offert vara med vid diskussioner och beslutsfattande, dock får hen inte rösta.

Fastighetsunderhållet eftersätts

Det är mycket att tänka på när man sitter i en bostadsrättsföreningsstyrelse och lätt hänt att man glömmer bort viktigt säsongsbetonad uppgifter såsom vinterunderhåll med sandning och borttagning av istappar från taket. Att inte ta hand om sådana saker utsätter medlemmarna, de som bor och vistas i fastigheten för fara. Att göra en underhållsplan kan hjälpa till med skötseln av fastigheten. Man kan också anlita en firma som sköter allt underhåll löpande.

Styrelsen är inte försäkrad

Ifall något blir fel kan hela styrelsen eller enskilda personer i styrelsen nekas ansvarsfrihet för beslut de fattat eller upphandlingar som de gjort. Om detta lett till betydliga skador på fastigheten kan de bli stämda och dömda att betala skadestånd till föreningen. Dock är det många gånger svårt för föreningar att få ut något skadestånd. Att styrelsen är ordentligt försäkrad är bra för både föreningen och styrelsen. Dessutom kan det vara bra att styrelsen har löpande kontakt med en bostadsrättsjurist.

Nya fönster till er BRF ger sänkta uppvärmningskostnader!
20 Jun 2022